Trädet Web som en del av tidiga insatser och intensivträning

13.04.2024

Här kommer ett blogginlägg om vår systematiska läs- och skrivundervisning utifrån Trädet Web. Jag delade ett inlägg i vår facebookgrupp och även i andra grupper på facebook och fick så många intressanta och bra frågor så jag svarar genom att skriva här. Så här skrev jag: 

I år har vi intensivtränat med 24 elever vilket är 38% av hela elevantalet i åk 1 (3klasser). Av dessa elever är det bara 5% som fortfarande är röda🧡 (Dock 2 elever som ej deltagit i testningen)

Röda: December: 38% April: 5%

Gula: December: 36% April: 36%

Gröna: December: 24% April: 58%

Vi tror och har ambitionen att vi kommer kunna få upp ännu fler elever att bli gröna fram till sommaren. Verktyget som vi använt under vår intensivträning är Trädet Web🌳 med tillhörande läslistor.
Eleverna har tränat ca 4 ggr/vecka och nästan alla har även tränat på hemmaplan💪. Många har arbetat sig igenom Level 2 och 3A och är nu på Level 4 👏👏👏


Detta år har vi ökat på samarbetet och det delade ansvaret för lästräning med våra vårdnadshavare. Ett föräldramöte i januari precis när träningen satte igång och därefter pepp och påminnelser via mail och samtal😁


Detta är tredje året som vi ser fina resultat av vår intensivträning med Trädet Web - ett verktyg som gör att man kan träna många, samtidigt som man ge individen stöd då träningen är så självgående när eleverna har förstått hur man gör. Är så stolt över våra elever, vårdnadshavare och pedagoger samt tacksam över vår ledning som valt att satsa på ett trelärarsystem som möjliggör detta🤗

Här kommer frågor som nyfikna och intresserade pedagoger ställt till mig utifrån mitt inlägg på facebook: 

"Genomförs det inom klassens ram eller träffas eleverna i mindre grupper, någon genomgång innan eget arbete i "Trädet"?"

Träningen genomförs i mindre grupper på 5-8 elever. När vi startar upp Trädet med fokus på Nyinlärning så har vi några genomgångar i grupp för att eleverna ska förstå hur övningarna är uppbyggda och förstå de begrepp som används. Vi har också ett tillfälle med respektive elev så vi ser att hen har förstått vad hen ska göra. För att ha lite koll som pedagog så uppmanar jag undervisande lärare att läsa igenom manus för dessa Levels innan man startar då man både ser vilka övningar som uppdragen kommer att innehålla samt vilka bokstavsljud som är aktuella. Här nedan ser ni lite olika moment som kan vara bra att gå igenom i grupp före enskild träning.

Begreppen först, i mitten, sist

Det är av största vikt att eleven är fonemisk medveten och kan höra vilka ljud ett ord innehåller och var i ordet ljudet finns. För att kunna genomföra övningen som tränar detta krävs att eleven vet vad begreppen först, i mitten och sist betyder. Gör flera sådana övningar i grupp på storbild, i par för att sedan göra enskilt.

Skrivfilmerna

När ett nytt bokstavsljud presenteras består en övning i att först titta på filmen om hur den bokstaven formas. Dessa filmer kan man med fördel titta på i grupp och även träna på att forma bokstäver på flera olika sätt. På Anslagstavlan finns bokstavspapper med stödlinjer som du kan skriva ut och eleverna kan träna skrivande på. När eleverna tränar skrivande kan det också vara bra att prata om och visa bra pennfattning.

Gehörsskrivning

Ett väldigt viktigt moment i Trädet Web är det som kallas gehörsskrivning. Genom att lyssna sig fram hör eleven vad hen ska skriva. I Trädet Web ska eleven förutom att lyssna även säga efter vad "datarösten" säger och spela in sig själv. Därefter lyssnar eleven på sin inspelning för att därefter vid behov lyssna på "datarösten" igen. Nästa steg är att skriva och då skriver eleven först för hand och sedan på dator. När eleven skriver på datorn är det mycket viktigt att använda talsyntes. Då förstärks ljudmedvetenheten och eleven hör om hen skriver rätt.

Ljuda ihop

Ett annat viktigt moment i Level 2 och 3A är att ljuda ihop två ljud till en stavelse. Först får eleven se filmer om hur detta går till för att sedan ljuda själv och tillsist utmana sig själv genom att ställa in snabbare och snabbare tid på snabbrepetitionen. Här kan det bli aktuellt att prata med eleven om läsriktning och vid behov sätta fingret där eleven ska börja läsa.

Redan från att eleven ska ljuda ihop två ljud uppmanas eleven att sikta på vokalen vid läsning. Att redan här försöka komma ifrån ljudandet ljud för ljud. Därför kan det vara bra att redan på dessa Levels prata om vilka bokstäver som är vokaler och ha en stödmall på väggen eller på bänken. Vokalerna spelar en central roll i de avkodningsstrategier som presenteras i programmet. På IPAD går det att ställa in tangentbordet så att vokalerna blir röda.

"Vad sker för övning med vuxen eller finns ni mer som en stöttande roll. Har sett filmer om trädet webb så ha för mig att vissa bitar är "lärarledda"

Som jag skrev här ovan så finns det vissa moment som är bra att gå igenom på gruppnivå. Dessa kan med fördel tas i hela klassen även om inte alla elever tränar med Trädet. Grundläggande bra övningar för att bygga hållbara avkodningsstrategier för framtiden. Eleverna lär sig programmet snabbt och då övningar genom hela Nyinlärningen följer samma mönster blir det väldigt självgående. Snart nog kan eleverna träna på egen hand och tid kan ägnas åt att sitta med varje elev och träna avkodning. Vi använde Trädets läslistor som följer samma stavelser, ord och progression som programmet.

"Hur många konton behöver ni till era tre klasser (på skolan) eller används de i åk fsk klass-3 också? Används den av övriga elever i något skede också. Eller bara på Vt när ni gör insatsen?"

I Nyköpings kommun har vi valt att satsa på detta program och köpt in skollicenser på 1200 användare. Det betyder att varje skola har rätt så många elevkonton. Jag tror vi har ca 100 konton på skolan från f-6. Vi använder Trädet Web i perioder i alla årskurser på skolan och för våra andraspråkselever har det blivit ett värdefullt verktyg. Där blir ingången en annan och eleverna startar på Level 3B.

Våra ettor startar med programmet redan under höstterminen och det är då mycket av de gemensamma genomgångarna och övningarna sker. När intensivträningen drar igång på allvar i januari så sker träningen mycket självständigt men ändå i mindre grupper för att vi ska ha lite koll. 

"Vad är lärarnas roll i detta och för dig som speciallärare?"

Varje höst i augusti träffar jag som speciallärare alla ettor för att stämma av fonologisk medvetenhet och bokstavskännedom. Jag ser då vilka elever som behöver träna med Trädet samt ha anpassade läsläxor. Jag har ett mycket nära samarbete med "tredjeläraren" och tillsammans planerar vi hur vi ska arbeta. När intensivträningen drar igång har hon två grupper och jag har två grupper. Jag har de svagaste eleverna samt eleverna med andraspråk. Vi tränar med "våra" elever 4 ggr/vecka ca 30 min/gång. I detta arbete ingår även indiviuduell läxuppföljning av läsläxan och regelbunden kontakt med vårdnadshavare

I åk 2 och 3 arbetar eleverna med Trädet både hos mig i perioder men också i klassrummet och ibland i mindre grupper. Jag har koll på de elever som använder programmet, följer deras träning och resultat. Jag ser direkt om det är något vi behöver gå igenom eller stötta eleven i. Kanske måste vi göra anpassningar i programmet och då hjälper jag "tredjeläraren" att göra det. Alla våra pedagoger har erbjudits kurs i Trädet men tredjelärarna måste gå kursen för att få en större kunskap om programmet. 

"Vilka delar gör eleven hemma? Sker detta på ordinarie svenska lektioner, om inte när sker det då?"

På hela skolan inleds varje morgon med 30 min läsning av olika slag. Detta pass använder vi alltid till träning med Trädet för de elever som behöver. Mindre, större grupper, i klassrummet, i grupprum eller hos mig i specialundervisningen. Denna tid räcker inte riktigt till när vi har så många som 24 intensivtränare så då har vi även ett pass till/dag på 30 min. Vi försöker att det tas från svenskan men det kan även vara andra ämnen som får bidra med lite tid. 

Trädet Web är ett mycket strukturerat program med långsam och tydlig progression. Eleven tränar med samma slags övningar många gånger vilket gör att det är ett bra verktyg att använda på hemmaplan. De kan utan bekymmer bara arbeta på om man som pedagog har  koll på när nya moment presenteras och när tester ska göras för dessa ska självklart göras i skolan. Med hjälp av de manus som finns går det att ha bra koll på respektive Level.

"Kan du berätta om hur 3 lärarsystemet fungerar och vad i detta krävs för att denna satsning ska fungera?"

Vi har haft tre/fyrlärarsystem i fyra år nu vilket är helt fantastiskt och en stor del i de fina resultat vi fått i de tidiga åldrarna. Vi har en pedagog utöver de två/tre som är "klasslärare". Hur teamen organiserar undervisningen är lite olika men gemensamt är att det är ett delat ansvar och lika värde i de olika rollerna. Tredjeläraren ska inte fungera som resurs för någon enstaka elev eller som extrahjälp i klassrummet utan har egen undervisning, mindre grupper och intensivträning. Tredjeläraren blir min förlängda arm i specialundervisningen och det är den pedagog i varje team som jag har mest kontakt med, handleder och coachar. Vi samtalar kanske inte dagligen men väldigt väldigt ofta kring vad olika elever behöver, hur vi anpassar och utvecklar vår undervisning för att möta individen. Tredjeläraren har gått kurs i Trädet Web och är den pedagog som hanterar LegiLexi och analysarbetet kring resultatet där. 

"Hur har samarbetet med vårdnadshavare fungerat?"

I år har samarbetet med vårdnadshavare varit ännu mer medvetet och tydligt än tidigare år. Vi har tidigt på föräldramöten pratat om vikten av ett gemensamt ansvar för lästräning i den tidiga läsinlärningen. Under höstterminen har vi haft ännu ett föräldramöte där fokus var på att förstå vad Trädet Web syftar till och hur man som förälder kan stötta sitt barn i träningen med detta program. Föräldrarna fick prova att logga in på plats och möjlighet att hämta hem talsyntes m m med stöd av oss pedagoger. Inför intensivträningen berättade vi om hur många elever som är röda, gula och gröna utifrån LegiLexis resultat och att vi nu tillsammans måste se till att vi får alla elever i mål till sommaren. 

Under intensivträningen har jag som speciallärare följt elevernas träning noga och stämt av varje fredag hur träningen under veckan sett ut. Inför både sportlov och påsklov har vi haft mailkontakt med påminnelse eller pepp. Nu efter att vi har ett resultat kommer vi att skriva till alla vårdnadshavare igen, visa på framstegen och tacka för gott samarbete. 

Välkommen till vår hemsida där vi i samarbete med Lindblå Läs-och skrivutveckling  berättar om det fantastiska programmet Trädet Web
Skapad med Webnode Cookies
Skapa din hemsida gratis!